OZ Zábavisko deťom

OZ ZÁBAVISKO DEŤOM

Občianske združenie OZ ZÁBAVISKO deťom pôsobí na území mesta Košice od 7.1.2019, kedy bolo registrované Ministerstvom vnútra SR pod registračným číslom VVS/1-900/90-55677.

Naše občianske združenie má za úlohu združovať a podporovať hlavne deti a mládež v aktívnom životnom štýle prostredníctvom sebarozvoja v oblastí športu.

Vďaka aktívnemu pôsobeniu na území mesta Košice, využíva naše ponúkané ojedinelé športové aktivity stále viac detí a mládeže, rozvíja sa spolupráca s okolitými obcami i mestskými časťami, prostredníctvom rôznych outdoorových akcií, čo nás presviedča o tom, že máme naše občianske združenie stále posúvať vpred.

Hlavnou náplňou občianskeho združenia je:

- organizovať športové, vzdelávacie, kultúrne, odborné a iné podujatia a akcie pre deti, mládež a širokú verejnosť,

- podporovať zdravý životný štýl a realizovať aktivity na podporu a ochranu zdravia;

- organizovať voľnočasové aktivity pre školopovinnú mládež;

- usporadúvať a podporovať aktivity zamerané na podporu dobrovoľníctva;

- usporadúvať a podporovať aktivity zamerané na podporu sociálnej oblasti;

- pri organizovaní športových aktivít a podujatí spolupracovať s orgánmi miestnej správy, samosprávy, orgánmi regionálnej správy, štátnej správy, s občianskymi združeniami, nadáciami a záujmovými skupinami.

Touto cestou chceme skvalitniť a podporiť nie len samotný šport, ale predovšetkým zdravý životný štýl detí a mládeže aj za podpory ich rodičov.


Názov združenia: OZ ZÁBAVISKO deťom

Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

IČO: 52152235

Sídlo: Krakovská 1028/9, 04011 Košice-Juh, 

Registračné číslo: VVS/1-900/90-55677

Registrový úrad: MV SR 

Dátum vzniku: 07.01.2019
Členovia prípravného výboru: Vladimír Jankovič